اهداف تحقیق یا پایان نامه چیست؟

پایان نامه

پایان نامه نوشته ای است که دانشجویان ارشد و دکتری در مورد موضوعی مرتبط با رشته ی تحصیلی خود،برای دریافت مدرک تحصیلی نگارش می کنند.عنوان و محتوای پایان نامه بایستی جدید باشد ،در غیر این صورت در هیچ سیستم آموزشی مورد تایید نمی باشد.

در حالت کلی در نوشتن هر پایان نامه بخش های اصلی زیر ذکر می گردد.

 1. عنوان پایان نامه
 2. پیشگفتار
 3. در صورت نیاز تشکر و قدردانی
 4. فهرست مطالب
 5. فصل اول –طرح تحقیق
 6. فصل دوم _پیشینه ی تاریخی تحقیق
 7. فصل سوم _روش تحقیق
 8. فصل چهارم _ارائه یافته های تحقیق
 9. فصل پنجم _خلاصه ی تحقیق و ارائه پیشنهادها
 10. منابع
 11. پیوست

در این مقاله سعی داریم در مورد اهداف تحقیق که در فصل اول پایان نامه ذکر می گردد اطلاعاتی در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار دهیم.در ابتدا اجزای عناوینی که در فصل اول پایان نامه ذکر می گردد اشاره ای می کنیم.

فصل اول پایان نامه شامل:

 1. عنوان تحقیق
 2. مقدمه
 3. تعریف موضوع تحقیق
 4. اهداف تحقیق
 5. روش انجام تحقیق
 6. اهمیت تحقیق
 7. محدودیت ها و امکانات تحقیق
 8. تعریف نظری واژه ها
 9. خلاصه ی فصلها

اهداف تحقیق(Research purposes)

هر تحقیق علمی که در مورد موضوع و مساله خاصی انجام می گیرد دارای هدف مشخصی است که یکی از بخشهای مهم هر تحقیق به شمار می آید.انجام تحقیق و پژوهش بدون تعیین کردن هدف ،غیر ممکن است.بعد از مشخص شدن موضوع تحقیق و پایان نامه و بیان آن ،بایستی اهداف تحقیق را مشخص کنیم.به عبارتی دیگر ،باید بدانیم هدف ما از انجام این کار پژوهشی دست یابی به چه نتایجی است؟ نویسنده و محقق با دانستن اهداف کار خود ،متوجه می شود که برای دستیابی به آنها چه اطلاعاتی نیاز دارد و از چه راهها و روشهایی اید در طی تحقیق استفاده کند تا با اهداف خود برسد.در بیان اهداف تحقیق بایستی از جملات مثبت استفاده شود و در حد امکان مطالب مختصر باشند.

در پایان نامه ، اهداف تحقیق به دو صورت  بیان می شود:

اهداف کلی

هدف کلی عبارت است از هدف نهایی که از انجام تحقیق و پژوهش حاصل می گردد.به عبارت دیگر موضوع تحقیق می تواند هدف کلی یک تحقیق باشد که مشخص می کند نویسنده و محقق قصد دستیابی با آن را دارد.

اهداف اختصاصی و ویژه

اهداف اختصاصی تحقیق ،از اجزای اهداف کلی تحقیق است و با رسیدن به پاسخ این اجزاء

،اهداف کلی پایان نامه حاصل می گردد.اهداف اختصاصی مشخص می کنند که در یک پژوهش چه کارهایی انجام خواهد شد.به عبارتی دیگر،زمانی که برای یک تحقیق اهداف اختصاصی مشخص گردید ،درواقع پژوهش داخل یک چارچوب قرار می گیرد و محقق وادار می شود که از گرداوری اطلاعات اضافی  و نامربوط خودداری کند.

هم چنین با مشخص شدن اهداف اختصاصی در یک پژوهش ،متغیر ها ،نوع تحقیق و مطالعه ،روش تحقیق  و … مشخص می گردد.

در بیان اهداف تحقیق بایستی موارد زیر را رعایت کنیم:

 • اهداف به ترتیب ذکر شده و مساله را از جوانب مختلف پوشش دهد .
 • اهداف بایستی به صورت واضح و شفاف بیان گردند.
 • اهداف بایستی به صورت مختصر نوشته شود.
 • هدف هایی که برای یک تحقیق در نظر گرفته می شود بایستی باهم تناقض نداشته و در نهایت یک هدف کلی را دنبال کنند.
 • هدف های تعیین شده بایستی قابلیت عملی شدن و تحقق پذیری داشته باشند.
 • تعداد اهداف بایستی در حد مطلوب باشد .
 • اهداف می بایست قابل اندازه گیری باشند.
 • اهداف به طور واقع بینانه بیان شوند که بتوان تحت شرایط کاری به آنها دست یافت.
 • اهداف را با افعال عملی که برای اندازه گیری مناسب هستند بیان نمایید.( افعال مناسب مانند: تغییر کردن ، مشخص کردن ، مقایسه کردن و … و افعال نا مناسب مانند : درک کردن ، فهمیدن ، اعتقاد داشتن و ….)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.