افیلیشن در علم به معنای وابستگی نویسنده به دانشگاه یا سازمان خاص است که نوشتن درست آن در تمامی مقالات علمی لازم و ضروری می باشد.

در افلیشن درج صحیح نام دانشگاه بسیار مهم است. هر دانشگاه، افیلیشن خاص خود دانشگاه و یا موسسات عالی، می باشد. هر دانشگاهی شکل مشخصی را برای نگارش آن به دانشجویان و اعضاای هیئت علمی خود دارد و افلیشین نوع دیگری را قبول نمی کنند و در صورت چاپ نمره ای به دانشجو اختصاص نمی دهند. ترتیب نوشتن نام نویسندگان در مقاله باید به ترتیب مشارکت آنها در پروژه نوشته شود و بیشترین سهم در ابتدا نوشته شود تا امتیاز نویسندگانی که در امر پژوهش و نگارش مقاله سهم بیشتری دارند بیشتر باشد. به این ترتیب در هر مقاله نویسنده اول 100 درصد امتیاز را و بقیه نویسندگان هم به ترتیب ،80 -90 درصد ،60-70 درصد و 40-50 درصد امتیاز رو به خود اختصاص می دهند.

نحوه نگارش افیلیشن (Affiliation) 

رعایت اصول نگارش افلیشن هرچندبسیار ساده است ولی گاها به دلیل سهل انگاری اشتباه نوشته می شود. در زبان انگلیسی نوشتن آدرس برعکس زبان فارسی می باشد به عبارت دیگر ما از استان، شهر، خیابان و کوچه شروع می کنیم اما در زبان انگلیسی نگارش آدرس از کوچه، خیابان، شهر و استان شروع می شود. این نوع ترتیب نوشتن در افیلیشن هم صدق می کند.کلمه آغازین افلیشن با گروه علمی فرد شروع می شود. در مرحله بعدی نام دانشکده نویسنده سپس نام دانشگاه و بعد نام استان و کشور نویسنده نوشته می شود. این روش برای نویسندگان دیگر نیز صادق است و افیلیشن مربوط به آنها با یک عدد یا نماد مشخص می شود.اگر افیلیشن دو نویسنده یکسان باشد ، از درج مجدد پرهیز کرده و تنها یک نماد یکسان به آن ها اختصاص میدهیم.در این شرایط نماد افیلیشن نیز یکسان در نظر گرفته میشود. در زمانهایی که وابستگی فرد دانشگاهی نبوده و یا تمایل دارد از افلیشن شرکت و یا موسسه دیگر استفاده کند می تواند از کوچکترین جزء آن اداره و یا شرکتی که مشغول به کار است، شروع کرده و به نام شرکت یا موسسه و استان و کشور ختم کند.

افلیشین

نمونه نوشتن نشانی ها یا افیلیشن های صحیح در دانشگاه های ایران به زبان انگلیسی در مقالات ISI

طبق آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم:

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.
Department of Public Management, Faculty of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
Department of Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

نحوه نگارش صحیح افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی:

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran.

نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به فارسی:

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

نحوه نگارش افیلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به انگلیسی:

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.