آسیب شناسی دامپزشکی
آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
انگل شناسی
انگل شناسی دامپزشکی
اپیدمیولوژی
ایمنی شناسی
بافت شناسی دامپزشکی
بافت شناسی مقایسه ای
باکتری شناسی
بهداشت آبزیان
بهداشت مواد غذایی
بهداشت و بازرسی گوشت
بهداشت و بیماریهای آبزیان
بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک
بهداشت و بیماریهای طیور
بهداشت و بیماریهای پرندگان
بهداشت و بیماریهای گاو
بهداشت و مواد غذایی
بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی
بهداشتیار دامپزشکی
بیماریهای داخلی دامهای کوچک
بیماریهای طیور
بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی
بیوتکنولوژی دامپزشکی
بیوشیمی
بیوشیمی بالینی
بیوشیمی دامپزشکی
جراحی دامپزشکی
دامپزشکی
رادیولوژی دامپزشکی
سم شناسی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم اسب و اسبداری
علوم تشریحی دامپزشکی
علوم دارویی دامپزشکی
فارماکولوژی دامپزشکی
فناوری های تولید مثل در دامپزشکی
فیزیولوژی
فیزیولوژی دامپزشکی
قارچ شناسی
مامایی وبیماریهای  تولید مثل دام
میکروبیولوژی دامپزشکی
ویروس شناسی
پاتولوژی دامپزشکی
پیشگیری بیماری های دامی
کاردانی دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی