آمار
آموزش ریاضی
آموزش زیست شناسی
آموزش شیمی
آموزش علوم تجربی
آموزش فیزیک
اخلاق زیستی
اقلیم شناسی
اقیانوس شناسی
اقیانوس شناسی فیزیکی
انسان شناسی زیستی
بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)
بیم سنجی
بیوانفورماتیک
بیوتکنولوژی مولکولی
بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی
بیوشیمی
بیوفیزیک
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
رشته های پزشکی و مرتبط با آن
رمز
زلزله شناسی
شیمی کاربردی
نانو فیزیک
نانوبیو ممتیک (نانوزیست الهام)
هواشناسی
پدافند غیر عامل زیستی
پدافندجنگ شیمیایی،  میکروبی و هسته ای
پلاسمای پزشکی
چینه نگاری ودیرینه شناسی
ژئو الکتریک
ژئوفیزیک
لرزه شناسی
محاسبات نرم
محیط  زیست
مهندسی پلاسما
میکروبیو لوژی
ریاضی محض
ریاضی کاربردی
ریاضیات مالی
علوم تصمیم و مهندسی دانش
علوم جانوری
علوم دفاعی
علوم زمین شناسی
علوم شناختی
علوم محیط زیست
علوم و  فناوری های میکروبی
علوم کامپیوتر
علوم گیاهی
فناوری پلاسما
فوتونیک
فیتو شیمی
فیزیک
فیزیک دریا
فیزیک ذرات
فیزیک محاسباتی
فیزیک مهندسی
ریاضیات و کاربردها
ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)
ریست شناسی جانوری
ژئوفیزیک
 ژئومغناطیس
 ژنتیک
 گرانی سنجی
 گیاه شناسی
نانو زیست فناوری
نانو شیمی
نانو فیزیک
نانوبیو ممتیک (نانوزیست الهام)
هواشناسی
پدافند غیر عامل زیستی
پدافندجنگ شیمیایی،  میکروبی و هسته ای
پلاسمای پزشکی
چینه نگاری ودیرینه شناسی
ژئو الکتریک
ژئوفیزیک