آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
آموزش تربیت بدنی
بیومکانیک ورزشی
تربیت بدنی جانبازان و معلولین
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
جامعه شناسی ورزشی
رفتار حرکتی
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
جامعه شناسی ورزشی
روانشناسی ورزشی
علوم ورزشی
علوم ورزشی – علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش
فیزیولوژی ورزشی
مدیریت ورزشی
 مربیگری ورزشی
مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی
مهندسی ورزش